Bijzondere Planten


Anigozanthos flavidus

Herkomst Australie. De rood/groene kangeroe poot. Gezaaid voorjaar 2017. Van alle zaden (25) is er slechts een opgekomen

2017

eerste bloei 2019

Averrhoa carambola

De bekende stervrucht. Dit gewas groeit als een boom(12m). In de kuip ga ik poberen er een struikvorm van te maken


The well-known starfruit. This plant normally grows as a tree(12m). I will try to grow it as a bush
In drie seizoenen goed gegroeid. Zomers buiten 's winters binnen in de kas. De plant verliest al het blad in het najaar. Na aanraking of temperatuurswisseling vouwen de bladeren zich dicht.

In three season, it has grown quite well. The plant may lose it's leaves in autumn. When you touch the plant or with sudden change in temperature, the leaves fold together.Kunzea baxteri

Herkomst Australie. Deze plant is 4 jaar oud. Een trage groeier, die veel eisen stelt aan grond en voeding.

Origin Australia. This plant is four years old. It is a slow grower and demands a good soil and nutients
Na 7 jaar zijn er eindelijk knoppen. Het ziet er naar uit dat dit prachtige bloemen worden. Inmiddels is de plant redelijk winterhard. we hebben natuurlijk in 2019-2020 geen vorst van betekenis gehad.

After 7 years, it starts to flower. The flowes are beautiful. The plant is fairly hardy, although we have had no frosty winters the past yearsDe Venus vliegenval

Dionaea muscipula

De Venus vliegenval is een vleesetende plant. De blaadjes zijn komvormig en klappen dicht als er een insect op landt. Uit zaad opgekweekt en bloeit nu voor het derde jaar

De venus vliegenval is een inheemse plant, die nog slechts sporadisc in moerasachtige gebieden kan worden gevonden. Het kweken van de palnt uit zaad is niet zo ingewikkeld. De uitdaging is echter om de plant goed te houden. Het vereist een stikstofarme grond en heel belangrijk is alleen maar regenwater te verstrekken. Het hele jaar door stat de plant op een schaal met een bodempje water. Dit houdt de grond voldoende nat. Op deze foto bloeit de palnt uitbundig. De bloemen stellen niet veel voor. Ik knip ze nu meestal af, dit komt ten goede aan de groei van de plant. Mijn kleinkinderen vangen kleine insecten om de plant te voeden. Bij een geringe aanraking sluiten de bladeren zich en zit het insect gevangen.

The Venus fly trap is a carnivorous plant. The leaves are cup-shaped and close when an insect lands on them. Grown from seed and now flowers for the third year

The Venus fly trap is an indigenous plant that can only be found sporadically in swampy areas. Growing the plantt from seed is not that complicated. However, the challenge is to keep the plant in good condition. It requires nitrogen-poor soil and it is very important to provide only rainwater. All year round the plant stands on a bowl with a little water. This keeps the soil sufficiently wet. In this photo the plant is flowering. The flowers are not very special. I usually cut them now, this benefits the growth of the plant. My grandchildren catch small insects to feed the plant. With a slight touch, the leaves close and the insect is trapped.

De grass trigger plant

Stylidium graminifolium

De grass trigger plant. Deze naam dankt hij aan het feit dat wanneer er een insect op de bloem landt het uitstulpsel onderaan de bloem zich vliegensvlug over de bloem heenbuigt om zo het stuifmeel op de rug van het insect te werpen. De eerste zaden bracht ik mee uit Australie. Heb inmiddels zaad gewonnen uit de bloeiende plant. Het zaad is bijzonder kiemkrachtig. Ik heb vele kennissen blij kunnen maken met zaden of een stekje. Matig vorstgevoelig. Kan in de tuin overwinteren op een beschutte plaats. De plant kan niet tegen vochtige condities, want dan gaan de wortels rotten

The grass trigger plant. It owes it's name to the fact that when an insect lands on the flower, the protuberance at the bottom of the flower bends over the flower in an instant to throw the pollen on the back of the insect. I brought the first seeds from Australia. Have now extracted seed from the flowering plant. The seed is very germinative. I was able to make many acquaintances happy with seeds or a cutting. Moderately frost sensitive. Can survive in the garden in a sheltered place. The plant should not be kept very moisty, because roots will start to rotten
Sinaasappel


Uit een gewoon pitje opgekweekt voorjaar 2017

Grown from an ordinary pit in spring 2017

SINAASAPPEL

In twee jaar tijd is de plant behoorlijk gegroeid. Om de plant goed te houden is een aantal zaken van belang. De plant mag nooit te vochtig zijn. Geef daarom gerantsoeneerd regenwater. Ook is het belangrijk af en toe een extra bemesting te geven. Gebruik hiervoor speciale mest voor citrusplanten.

In two years time the plant has grown well. To keep the plant in good condition, a few things are important. Never provide too much water. The soil must never be completely wet. Only use rain water. The plant needs a special fertiliser for citrus fruit.


Jacaranda


Ik heb twee jacaranda planten. Een komt van zaad van Vreekens zaden, de andere heb ik als zaaddoos megenomen uit Australie. Het zijn snelle groeiers. De plant op de foto is 5 maanden oud. Ze komen oorspronkelijk uit midden Amerika, maar in Australie zijn ze veel aangeplant langs wegen en oprijlanen. De bomen worden 15 meter hoog en wel 20 meter breed. Dat ga ik niet halen in mijn tuin. Ga wel proberen ze 3 meter hoog te krijgen. Opletten met koud weer, want bij 10 graden begint de plant al te kwijnen. Ieder jaar werpt de jacarande alle bladeren af. Het lijkt erop of de plant dood is. In het late voorjaar onstaan er weer nieuwe bladeren.

I have two jacaranda plants. One from seeds from a garden shop, the others I brought from Australia as a seed box. They are fast growers. The plant in the picture is 5 months old. They are originally from Central America, but in Australia they are often planted along roads and driveways. The trees are 15 meters high and 20 meters wide. I'm not going to reach that in my garden. I will try to get them 3 meters high. Be careful with cold weather, because at 10 degrees the plant already starts to languish. Every year the jacarande sheds all its leaves. It looks like the plant is dead. New leaves appear in late spring


Jacaranda


De Plant is inmiddels een meter hoog en begint in struikvorm te groeien. Hopelijk komen er ooit bloemen aan, want dit is een prachtig gezicht

The plant is now one meter high and starts to grow as a bush. I sincerely hope, it will flowe one day, because this a beautiful


eucalyptus gunnii


De bekende eucalyptus die ook in boeketten wordt gebruikt. De plant is 4 jaar oud

The well-know eucalyps, which is also used in flowering arrangements


Eucalyptus ficifolia


Rood bloeiende grote boom, die bij mij in struikvorm groeit. Het zal een wonder zijn als deze plant ooit zal gaan bloeien, maar is als plant ook zeer de moeite waard.

A red flowering big tree, but in the container, it grows a a bush. It will be a miracle if the plant will ever flower, but it is a beautiful plant as it is.

Eucalyptus (of corymbia) citriodorae


Deze plant is twee jaar oud en is spontaan in de struikvorm gaan groeien. Als je het blad fijnwrijft ruik je een hele sterke citronella geur.

This palnt is two years old. Not a very fast grower. If you rub the leaves, they have a strong citronella smell

Calistamon citrinus


Herkomst zaden Australie. De plant is nu 3 jaar oud en gaat dit jaar voor de eerste maal bloeien

The origin of the seeds is Australia. The plant is 3 years old and will flower for the first time

Physalis peruviana

De bekende ananas kers of inca bes. In ons klimaat niet moeilijk te houden. In het vroege voorjaar binnenshuisopkweken en buiten in een grote pot op een warme plek in de tuin laten groeien. Verlangt een stikstofarme grond. Als plant in de volle grond zal hij alleen veel blad produceren, maar geen vruchten. Op een juiste manier gehouden kunnen per plant wel honderd van de bekende "lampionnetjes" worden geoogst met een friszuur smakelijk vruchtje.

The famous pineapple cherry or inca berry. Not difficult to keep in our climate. Grow indoors from seed in early spring and transfer outdoors in a large pot in a warm spot in the garden. Requires a nitrogen-poor soil. If you do not put it in a container, in open soil, it will only produce a lot of leaves, but no fruit. Properly kept, up to a hundred of the well-known "lanterns" can be harvested per plant with a fresh, tasty fruit.


Pinda


De pinda of grondnoot. Herkomst Zuid-Amerika. Is niet zo makkelijk te kweken als het lijkt. De zaden beschimmelen snel voordat ze ontkiemen. Moet kunstmatig worden bestoven in de kas. Op het internet worden heel duur ongebrandde pinda's aangeboden om te zaaien. Een netje pinda's kopen voor de vogels in de tuin en die gebruiken gaat ook prima.

zie ook

The peanut or groundnut. Origin South America. Not as easy to grow as it seems. The seeds quickly get moldy before they sprout. Must be artificially pollinated in the greenhouse. Unroasted peanuts are offered on the internet, but are very expensive. Buying a net of peanuts for the gardenbirds is much cheaper and will germinate and grow well also..


Orange

Deze plant heb ik niet uit zaad gekweekt, maar gekocht in Spanje. Geent op een onderstam. De bloemen hebben een geweldige geur. Deze plant is niet extreem vorstgevoelig, maar staat nu ook zonder dat het vriest in de kas. Op dit moment (dec 2020) verschijnen er al weer bloemen

This plant is not grown from seed, but I bought it in Spain. It is inoculated on a rootstock. The flowers have a fantastic smell. The plant is quite hardy, but now, although temperatures are well above zero C, it is in the green house. At this moment (dec 2020) it starts to flower again

Orange

In totaal zijn er 6 sinaasappelen, 2 kunnen er bijna worden geplukt.

There are all together 6 oranges. Two are about to be picked